Klauzula informacyjna (RODO)

o przetwarzaniu danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kerox Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie przy ul. Finałowej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386237, NIP 951-233-97-52, zwana dalej „Administratorem”.

PODSTAWA PRAWNA

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.

DANE KONTAKTOWE

W sprawach związanych z administrowaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@kerox.pl. Na wskazany adres możecie Państwo składać zapytania, jak również realizować prawa, które przyznaje Wam RODO, takie jak np. prawo do usunięcia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo do sprzeciwu. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach głównych:
1. Zawarcie i wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy na produkt i/lub usługę z oferty Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
2. Świadczenie usług marketingowych (przesyłanie informacji handlowych e-mailem, listownie i telefonicznie/SMS) w trakcie obowiązywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych)
3. Świadczenie usług marketingowych (przesyłanie informacji handlowych e-mailem, listownie i telefonicznie/SMS) bez zawierania umowy i/lub po rozwiązaniu umowy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, możliwa do wycofania w każdym czasie)
4. Realizacja obowiązków prawnych m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
5. Ustalenia, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Państwem umową lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
6. Weryfikacja zdolności płatniczych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
7. Profilowanie danych – w celach marketingowych, określanie preferencji oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas usługami (art. 6 ust. 1 lit f) RODO)

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1. Wykonania umowy - do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia
2. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia roszczeń lub wniesienia sprzeciwu
3. Marketingu bezpośredniego - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, w którym występuje uzasadniony interes Administratora w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu
4. Wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODANIA DANYCH

Podanie danych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody, jest dobrowolne i jest możliwe do odwołania w każdym czasie. Podanie danych, które Administrator przetwarza na podstawie zawartej z Państwem umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do jej realizacji. Skutkiem niepodania takich danych jest brak możliwości zrealizowania działań określonych w umowie lub nawet brak możliwości zawarcia samej umowy.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy dwie główne kategorie danych: dane handlowe osobowe i dane firmowe.
Dane handlowe osobowe służą nam tylko i wyłącznie do kontaktów handlowych i biznesowych oraz na potrzeby mailingu. Zbieramy następujące dane handlowe osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu.
Dane firmowe służą nam do wystawiania dokumentów handlowych i ich obsługi logistycznej. Zbieramy następujące dane firmowe: nazwa firmy, adres, NIP, numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej.

PODMIOTY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, na żądanie organów publicznych lub w razie dochodzenia praw przed sądem.
Państwa dane mogą być przekazywane na podstawie przepisów prawa podmiotom uprawnionym na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych takim jak:
1. Firmy świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora (np. obsługa prawna i doradcza, firmy księgowo-finansowe, obsługa IT, firmy drukarskie, usługi transportowe, agenci handlowi, pośrednicy w zawieraniu umów)
2. Nabywcy wierzytelności, kancelarie prawne lub windykacyjne w wyniku toczącego się postępowania sądowego lub windykacyjnego, Biura Informacji Gospodarczej
Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich, organizacji międzynarodowych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym) a także prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem).
2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora).
3. Przysługuje Państwu prawo wycofania zgody (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, (w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody). Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnice handlowe lub własność intelektualną i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.
5. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.